Office and Staff

Division of Academic Affairs

Name Duties Contact Info
CHAO-MEI TU Leader 02-7749-5117 tuc@ntnu.edu.tw
YA-HUI LIN curriculum and progress planning. 02-7749-5118 yahuilin@ntnu.edu.tw
JIA-HEN LEE 02-7749-5137 jiahenn@ntnu.edu.tw
CHIEN RU CHANG 02-7749-5128 crchang0809@ntnu.edu.tw
SU-MEI SHI 02-7749-5120 m93167@ntnu.edu.tw
YI-JU CHEN 02-7749-5160 yijuchen@ntnu.edu.tw
SHU-QIONG CHEN 02-7749-5129 mtcmtc@ntnu.edu.tw
LI-LI CHANG 02-7749-5136 lily@ntnu.edu.tw
YU-JUNG CHEN 02-7749-5165 chenyujungtw@gmail.com
AN-QI ZHANG 02-7749-5114 zhanganqi@ntnu.edu.tw
YU-AN Li 02-7749-5147 liyuan@ntnu.edu.tw
HSIN-I WANG 02-7749-5124 carolwang@ntnu.edu.tw
CHENG-HENG SE 02-7749-5146 jense@ntnu.edu.tw